Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Nội dung bản tin

Hội Nghị quán triệt và thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7

Chi bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

Căn cứ Kế hoạch số 132-KH/QU ngày 29/6/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy 10, ngày 19/7/2018, Chi bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

Tham dự Hội nghị có Đại diện Ban Tuyên giáo Quận ủy, 38/38 đảng viên chi bộ, Ban chấp hành Công đoàn; Ban chấp hành Chi Đoàn Công ty; cán bộ chủ chốt, chuyên viên các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty; Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn, Tổ trưởng, Tổ phó Công Đoàn các Tổ tác nghiệp.

Thời gian học tập, quán triệt Nghị quyết là 01 ngày: 01 buổi học tập, quán triệt tại Hội trường Công ty; 01 buổi thảo luận khi cấp ủy chi bộ xây dựng xong Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, viết thu hoạch cá nhân.

Đối tượng tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết được cập ủy chi bộ cung cấp Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng Khóa XII (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở) và các tài liệu hướng dẫn học tập, quán triệt Nghị quyết của Ban Tuyên giáo Quận ủy.

Hội nghị đã nghe cấp ủy chi bộ quán triệt 03 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 BCH Trung ương Đảng Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

- Chuyên đề 2: Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 BCH Trung ương Đảng Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

- Chuyên đề 3: Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 BCH Trung ương Đảng Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đ/c Tạ Bằng - Bí thư Chi bộ quán triệt kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng Khóa XII

Đảng viên tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7DSC_0656.JPG

Đ/c Tạ Bằng - Bí thư chi bộ quán triệt chuyên đề 1

Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 BCH Trung ương Đảng Khóa XII

DSC_0669.JPG

Đ/c Lâm Thị Tuyết Nhung - Chi ủy viên phụ trách Kiểm tra quán triệt chuyên đề 2

Nghị quyết 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng Khóa XII

DSC_0682.JPG

Đ/c Nguyễn Quang Trung - Chi ủy viên phụ trách Tuyên giáo quán triệt chuyên đề 3

Nghị quyết 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng Khóa XII

DSC_0649.JPG

Đ/c Tạ Bằng - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐTV hướng dẫn Hội nghị thảo luận quán triệt

các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 và viết thu hoạch cá nhân

             Phát biểu kết luận Hội nghị, đ/c Tạ Bằng nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng Khóa XII giúp Cấp ủy, Hội đồng thành viên - Ban Giám đốc, cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Công ty nhận thức sâu sắc, nắm vững những quan điểm cơ bản, mục tiêu, nhiệm vụ và những điểm mới trong Nghị quyết; qua đó, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, nâng cao ý chí, tinh thần cách mạng tiến công, tích cực thực hiện sáng tạo trong thực tiễn công tác, đời sống, góp phần đưa các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng Khóa XII vào cuộc sống. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập phải gắn với thảo luận và xây dựng Chương trình hành động của Chi bộ với những giải pháp cụ thể, thiết thực, sát hợp, giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, cấp bách nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Sau Hội nghị quán triệt và thảo luận, theo kế hoạch của chi bộ, cấp ủy xây dựng Chương trình hành động của chi bộ, mỗi đảng viên viết bản thu hoạch cá nhân thể hiện nhận thức về những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng Khóa XII, đề xuất các giải pháp, biện pháp để thực hiện ở từng Phòng ban, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của từng đảng viên trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Căn cứ Kế hoạch và Chương trình hành động của chi bộ, BCH Công Đoàn, Chi Đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, người lao động Công ty phù hợp với từng đối tượng và đặc điểm, tình hình của từng bộ phận.

Trong quý III/2018, Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về một trong 03 Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng Khóa XII.


[Trở về]