Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Kế Hoạch Kinh Doanh

Kế Hoạch Kinh Doanh

          Phòng Phòng Kế hoạch - Kinh doanh được thành lập theo Quyết định số 34/QĐ-TC-CTY ngày 29/03/2013 của Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10 về việc thành lập Phòng Kế hoạch - Kinh doanh thuộc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công Iích Quận 10.
Nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch - Kinh doanh là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc Công ty trong nhiệm vụ công tác được phân công và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như sau:
        - Tổ chức lập, quản lý và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, định mức, đơn giá cho toàn bộ các hoạt động Công ty. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu ở các bộ phận sản xuất.
        - Tổng hợp, thống kê đánh giá, báo cáo cho cơ quan cấp trên, Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc về các mặt hoạt động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất của Công ty theo định kỳ và đột xuất.
        - Lập kế hoạch cung ứng vốn và phối hợp Phòng Kế toán - Tài vụ thực hiện các thủ tục, nhiệm vụ nhằm đảm bảo cung ứng đủ các nguồn vốn cho hoạt động Công ty.
        - Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các phương án, chương trình đầu tư cho hoạt động công ích - dịch vụ đô thị. Quản lý, kiểm tra việc thực hiện chuyên môn nghiệp vụ của Đội Dịch vụ Đô thị.
        - Tổ chức thực hiện các giải pháp kinh doanh theo chức năng hoạt động của Công ty. Nghiên cứu và tổ chức thực hiện mở rộng quy mô và ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển của Công ty.
       - Tổ chức khai thác kinh doanh vốn, tài sản, cơ sở vật chất, mặt bằng, bất động sản do Công ty quản lý theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt.
       - Quản lý thực hiện các hợp đồng kinh doanh thuộc phạm vi công việc được phân công.
       - Phối hợp với các phòng, ban Công ty để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh theo quy chế về hoạt động kinh doanh do Công ty ban hành.

[Trở về]