Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Kế Hoạch Kinh Doanh

Kế Hoạch

          Phòng Kế hoạch - Kinh doanh được thành lập theo Quyết định số 34/QĐ-TC-CTY ngày 29/03/2013 của Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10 về việc thành lập Phòng Kế hoạch - Kinh doanh thuộc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công Ích Quận 10.
          Phòng Kế hoạch - Kinh doanh được đổi tên thành phòng Kế hoạch theo Quyết định số 700/QĐ-CTY ngày 31/05/2022 của Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10 về việc đổi tên Phòng Kế hoạch.
         Phòng Kế hoạch tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc Công ty trong nhiệm vụ công tác được phân công, có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau:
- Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn. Tổ chức lập, quản lý và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, đơn giá, định mức lao động cho toàn bộ các hoạt động công ty. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu ở các bộ phận sản xuất.
- Tổng hợp, thống kê, đánh giá, báo cáo cho cơ quan cấp trên, Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc về các mặt hoạt động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty theo định kỳ và đột xuất.
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các phương án, chương trình đầu tư cho hoạt động công ích - dịch vụ đô thị. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện chuyên môn nghiệp vụ của Đội Dịch vụ đô thị. Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công tác dịch vụ đô thị.
- Tham gia các Ban quản lý dự án theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng, đầu tư thiết bị chuyên dùng do Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc Công ty quyết định thành lập.
- Xây dựng chiến lược Maketing, chiến lược phát triển thương hiệu phù hợp với từng giai đoạn phát triển, từng dịch vụ phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty.
- Nghiên cứu xu hướng thị trường về sản phẩm dịch vụ, kinh doanh, khách hàng, sản phẩm cạnh tranh…Tham mưu thực hiện các chương trình phát triển thị trường mở rộng phạm vi, lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Đề xuất, lập phương án tổ chức phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ. Phối hợp với các Phòng ban, Đội, đơn vị trực thuộc, các bộ phận liên quan cùng lập các chương trình thúc đẩy kinh doanh với các đối tác, khách hàng,… và thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy chế và quy định do Công ty ban hành.
- Quản lý thực hiện các hợp đồng kinh doanh thuộc phạm vi công việc được phân công (đầu tư, cho thuê mặt bằng, tài sản,…). Quản lý và tổ chức hoạt động các bộ phận trực tiếp kinh doanh theo kế hoạch và chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty. Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất - kinh doanh, dịch vụ,… Quản lý và thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác đựợc giao.

[Trở về]