Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Công Khai Thông Tin Tài Chính Doanh Nghiệp
Tìm kiếm văn bản
Số văn bản Trích yếu Ngày
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2024 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2024 10/07/2024 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024 Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024 09/04/2024 Tải về máy
Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 29/01/2024 Tải về máy
Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán 29/01/2024 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý IV-2023 Báo cáo tài chính Quý IV-2023 10/01/2024 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý III-2023 Báo cáo tài chính Quý III-2023 10/10/2023 Tải về máy
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 6 tháng năm 2023 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 6 tháng năm 2023 25/07/2023 Tải về máy
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023 Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023 06/07/2023 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 07/04/2023 Tải về máy
Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 (Theo Kết luận của Kiểm toán) Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 (Theo Kết luận của Kiểm toán) 09/02/2023 Tải về máy
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 19/01/2023 Tải về máy
Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 18/01/2023 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý IV/2022 Báo cáo tài chính Quý IV/2022 10/01/2023 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý III-2022 Báo cáo tài chính Quý III-2022 12/10/2022 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý II/2022 Báo cáo tài chính Quý II/2022 12/07/2022 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý I/2022 Báo cáo tài chính Quý I/2022 17/04/2022 Tải về máy
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 27/01/2022 Tải về máy
Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 17/01/2022 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý IV/2021 Báo cáo tài chính Quý IV/2021 17/01/2022 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý III/2021 Báo cáo tài chính Quý III/2021 07/10/2021 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý II/2021 Báo cáo tài chính Quý II/2021 08/07/2021 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý I/2021 Báo cáo tài chính Quý I/2021 12/04/2021 Tải về máy
Báo cáo tài chính Năm 2020 Báo cáo tài chính năm 2020 29/01/2021 Tải về máy
Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (cập nhật) 29/01/2021 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý IV/2020 Báo cáo tài chính Quý IV/2020 12/01/2021 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý III/2020 Báo cáo tài chính Quý III/2020 13/10/2020 Tải về máy
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 08/07/2020 Tải về máy
Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 20/01/2020 Tải về máy
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 20/01/2020 Tải về máy
Báo cáo Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2019 09/10/2019 Tải về máy
40 Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 09/07/2019 Tải về máy
39 Báo cáo tài chính Quý I/2019 19/04/2019 Tải về máy
36 Báo cáo tài chính doanh nghiệp Quý IV-2018 01/03/2019 Tải về máy
37 Báo cáo tài chính năm 2018 01/03/2019 Tải về máy
38 Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán 01/03/2019 Tải về máy
35 Biên bản Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2017 24/10/2018 Tải về máy
34 Báo cáo tài chính doanh nghiệp 9 tháng năm 2018 16/10/2018 Tải về máy
33 Báo cáo tài chính quý II 12/07/2018 Tải về máy
32 Báo cáo TC Quý I năm 2018 13/04/2018 Tải về máy
31 Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán 30/01/2018 Tải về máy
30 Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2017 13/10/2017 Tải về máy
29 Báo cáo Tài Chính 6 tháng năm 2017 11/07/2017 Tải về máy
28 Báo cáo Tài Chính Quý I năm 2017 12/04/2017 Tải về máy
27 Báo Cáo QTTC đã được kiểm toán năm 2016 23/01/2017 Tải về máy
26 Báo cáo QTTC năm 2016 16/01/2017 Tải về máy
25 Báo cáo tài chính Quý III năm 2016 17/10/2016 Tải về máy
24 Báo cáo tài chính Quý II năm 2016 15/07/2016 Tải về máy
23 Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Phụ lục 1C) 04/07/2016 Tải về máy
18 Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2016 14/04/2016 Tải về máy
19 Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính quý 1 năm 2016 14/04/2016 Tải về máy
20 Báo cáo tài chính Quý I năm 2016 14/04/2016 Tải về máy
704 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 29/03/2016 Tải về máy
9 Báo cáo Quyết toán Tài Chính 2015 15/03/2016 Tải về máy
05 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 31 tháng 12 năm 2015 11/03/2016 Tải về máy
08/BCTC Báo cáo tài chính Quý III năm 2015 16/10/2015 Tải về máy
06/BCTC Báo cáo tài chính quý II năm 2015 14/07/2015 Tải về máy
04 Báo cáo tài chính được kiểm toán ngày 31/12/2014 31/03/2015 Tải về máy
03 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH 2014 30/03/2015 Tải về máy
02 Báo Cáo hoạt động tài chính quý II năm 2014 30/06/2014 Tải về máy
01 Báo Cáo hoạt động tài chính năm 2013 31/12/2013 Tải về máy
Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 01/01/1900 Tải về máy
Trang 1 / 1 1