Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Nội dung bản tin

HỘI NGHỊ “chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2023

Ngày 21/6/2023, Đảng bộ công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận 10 tổ chức HỘI NGHỊ “chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2023.

Ngày 21/6/2023, Đảng bộ công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận 10 tổ chức HỘI NGHỊ “chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2023.
Nhằm:
- Thực hiện hiệu quả Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; nâng cao nhận thức, xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên trước hết là của người đứng đầu đơn vị, các Phòng, Ban, Đội, Tổ tác nghiệp.
- Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ưng Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, của cấp ủy, kế hoạch hành động cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và đưa vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của Đảng bộ, gắn các phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại đơn vị.


1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

[Trở về]