Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Công Bố Thông Tin Doanh Nghiệp
Tìm kiếm văn bản
Số văn bản Trích yếu Ngày
473/BC-CTY Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng của Doanh nghiệp 08/05/2024 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024 Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024 09/04/2024 Tải về máy
314/CTY-KH V/v hoàn chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 28/03/2024 Tải về máy
Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 29/01/2024 Tải về máy
Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán 29/01/2024 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý IV-2023 Báo cáo tài chính Quý IV-2023 10/01/2024 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý III-2023 Báo cáo tài chính Quý III-2023 10/10/2023 Tải về máy
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 6 tháng năm 2023 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 6 tháng năm 2023 25/07/2023 Tải về máy
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023 Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023 06/07/2023 Tải về máy
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có) năm 2022 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có) năm 2022 28/06/2023 Tải về máy
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 12/06/2023 Tải về máy
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2022 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2022 12/06/2023 Tải về máy
Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng của doanh nghiệp Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng của doanh nghiệp 12/05/2023 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 07/04/2023 Tải về máy
V/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 V/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 01/04/2023 Tải về máy
Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 (Theo Kết luận của Kiểm toán) Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 (Theo Kết luận của Kiểm toán) 09/02/2023 Tải về máy
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 19/01/2023 Tải về máy
Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 18/01/2023 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý IV/2022 Báo cáo tài chính Quý IV/2022 10/01/2023 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý III-2022 Báo cáo tài chính Quý III-2022 12/10/2022 Tải về máy
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 06 tháng năm 2022 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 06 tháng năm 2022 20/07/2022 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý II/2022 Báo cáo tài chính Quý II/2022 12/07/2022 Tải về máy
Biểu số 3 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 27/06/2022 Tải về máy
Biểu số 4 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có) năm 2021 27/06/2022 Tải về máy
Biểu số 6 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021 27/06/2022 Tải về máy
613/BC-CTY Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng của doanh nghiệp 12/05/2022 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý I/2022 Báo cáo tài chính Quý I/2022 17/04/2022 Tải về máy
Phê duyệt chiến lược phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm (2021-2025) Phê duyệt chiến lược phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm (2021-2025) của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10. 01/04/2022 Tải về máy
V/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 V/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 01/04/2022 Tải về máy
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 27/01/2022 Tải về máy
Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 26/01/2022 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý IV/2021 Báo cáo tài chính Quý IV/2021 17/01/2022 Tải về máy
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệm năm 2021 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệm năm 2021 10/06/2021 Tải về máy
Phụ lục V Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (Năm 2018, 2019, 2020) 10/06/2021 Tải về máy
Phụ lục VI Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích năm 2021 10/06/2021 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý I/2021 Báo cáo tài chính Quý I/2021 12/04/2021 Tải về máy
1088/UBND-TCKH Quyết định về phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 để thực hiện công bố thông tin 19/03/2021 Tải về máy
Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng của doanh nghiệp Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng của doanh nghiệp 19/03/2021 Tải về máy
Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020 Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020 19/03/2021 Tải về máy
Báo cáo tài chính năm 2020 Báo cáo tài chính năm 2020 29/01/2021 Tải về máy
Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán 29/01/2021 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý IV/2020 Báo cáo tài chính Quý IV/2020 12/01/2021 Tải về máy
Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2020-2025) Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2020-2025) 16/12/2020 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý III - 2020 Báo cáo tài chính Quý III - 2020 13/10/2020 Tải về máy
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 08/07/2020 Tải về máy
Phụ lục V Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất (năm 2017, 2018, 2019) 12/06/2020 Tải về máy
Phụ lục VI Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích năm 2020 12/06/2020 Tải về máy
Phụ lục VIII Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020 12/06/2020 Tải về máy
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 13/05/2020 Tải về máy
Báo cáo tài chính Quý I-2020 Báo cáo tài chính Quý I-2020 10/04/2020 Tải về máy
Phụ lục VII Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019 30/03/2020 Tải về máy
315/QĐ-TC-CTY Quyết định về phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 để thực hiện công bố thông tin 27/03/2020 Tải về máy
360/TC-CTY Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng của doanh nghiệp 27/03/2020 Tải về máy
Báo cáo tài chính năm 2019 Báo cáo tài chính năm 2019 08/01/2020 Tải về máy
Báo cáo Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2019 09/10/2019 Tải về máy
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 29/07/2019 Tải về máy
854-QĐ/ĐTV-CTY Quyết định phê duyệt Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019 14/06/2019 Tải về máy
Phụ lục VI Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích năm 2019 14/06/2019 Tải về máy
Phụ lục VIII Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019 14/06/2019 Tải về máy
Phục lục V Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất (2016, 2017, 2018) 14/06/2019 Tải về máy
363/QĐ-TC-CTY Quyết định về phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 để thực hiện công bố thông tin 27/03/2019 Tải về máy
433/TV-CTY Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng của doanh nghiệp 27/03/2019 Tải về máy
434/BC-TC-CTY Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019 27/03/2019 Tải về máy
23 Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ công ích năm 2018 18/06/2018 Tải về máy
950-951 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2018 18/06/2018 Tải về máy
952-KH-CTY Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất hàng năm và 3 năm gần nhất ( 2015, 2016, 2017) 18/06/2018 Tải về máy
453 Báo cáo chế độ lương, tiền thưởng doanh nghiệp 30/03/2018 Tải về máy
454 Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 2018 30/03/2018 Tải về máy
19 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 29/03/2018 Tải về máy
18 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác (nếu có) năm 2017 12/06/2017 Tải về máy
964 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm2017 12/06/2017 Tải về máy
965 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba (03) năm gần nhất tính đến năm báo cáo 12/06/2017 Tải về máy
461-462 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 12/04/2017 Tải về máy
496 Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017 29/03/2017 Tải về máy
497 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp 29/03/2017 Tải về máy
2182 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm (05) năm của doanh nghiệp 29/11/2016 Tải về máy
1703-BC-TC-CTY Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 2016 ( Phụ lục VII) 12/09/2016 Tải về máy
1168 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất ( năm 2013, 2014, 2015) 10/06/2016 Tải về máy
1173 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016 10/06/2016 Tải về máy
22 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích năm 2016 10/06/2016 Tải về máy
703 Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 29/03/2016 Tải về máy
705 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp 29/03/2016 Tải về máy
17 Thông tin lao động tiền lương 2015 15/03/2016 Tải về máy
728-QĐ-Cty Quyết định ban hành quy chế tiền lương, thu lao, tiền thưởng, đối với viên chức quản lý Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Q.10 24/07/2015 Tải về máy
16 Thông tin lao động và tiền lương 06 tháng đầu năm 2015 21/07/2015 Tải về máy
538/BC-TC-CT Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2015 07/07/2015 Tải về máy
1080 Quy chế quản lý và điều hành hoạt động của Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 10 01/04/2015 Tải về máy
1883 Điều lệ Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 10 01/04/2015 Tải về máy
15 Thông tin lao động tiền lương năm 2014 26/03/2015 Tải về máy
1652/BC-CTY Tổng kết năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 07/01/2015 Tải về máy
Trang 1 / 1 1